SYFC Past Chamionships

SYFC Past Championships

 

Varsity Football

2003 Varsity Mighty Mite

2005 Varsity Mighty Mite

2006 Varsity Mighty Mite

2006 Varsity Midget

2007 Varsity Peewee

2008 Varsity Flyweight

2009 Varsity Mighty Mite

2010 Varsity Mighty Mite

2010 Varsity Midget

2012 Varsity Peewee

2013 Varsity Flyweights

2014 Varsity Peewee

2014 Varsity Midget

2015 Varsity Peewee

 

Varsity Cheerleading

2009S Varsity Mighty Mite

2009S Varsity Peewee

2011 Varsity Flyweight

2011 Varsity Mighty Mite

2012 Varsity Midget